Life isn’t perfect, but your roof can be

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

Art. 1 – Toepassingsgebied

1. Deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de aannemer D & I DAK EN ISOLATIE BVBA en haar klanten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
2. Indien er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de algemene voorwaarden van de klant, blijven de algemene voorwaarden van de aannemer gelden op aanvullende wijze.
3. Van zodra enige uitvoering wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden deze voorwaarden exclusief de partijen.
4. De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang.

Art. 2 – Technische informatie

Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens (onder meer documentatie, algemene bedrijfsinformatie, …) gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van de aannemer.

Art. 3 – Offertes

1. Bestekken en offertes van de aannemer zijn 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2. Bestekken en offertes zijn slechts bindend wanneer zij door het daartoe bevoegde orgaan van de aannemer zijn ondertekend.
3. Bij samengestelde bestekken en offertes bestaat er in hoofde van de aannemer geen verplichting tot levering of uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Bestekken en offertes gelden enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn en voor uitvoering der werken in normale omstandigheden, wat betreft werkterrein, materieel en materialen, funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid en dergelijke.

Art. 4 – Bestellingen

1. Bestellingen – al dan niet op basis van een bestek of een offerte – zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door het daartoe bevoegde orgaan van de aannemer worden aanvaard.
2. De op de bestelbon vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

Art. 5 – Overeengekomen prijs

1. De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en/of bestelling. Niet omschreven werken zijn niet in de prijs begrepen. Prijscalculaties zijn indicatief en niet bindend.
2. De prijzen gelden slechts voor de in de offerte opgegeven maten. Indien wijzigingen, zelfs geringe, worden gevraagd zullen de prijzen overeenkomstig de eraan verbonden meerkosten, worden aangepast.
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Alle mogelijke taksen en lasten zijn ten laste van de klant.
3. Alle prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen en zijn onderhevig aan prijsherziening.

Art. 6 – Annulatie

1. Bij gehele of gedeeltelijke beëindiging door de klant heeft de aannemer van rechtswege recht op een vergoeding gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs zonder dat hij het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de door hem geleden schade. De aannemer behoudt de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn hogere schade te bewijzen. Vanaf de datum van beëindiging tot de datum van betaling brengt deze vergoeding van rechtswege een verwijlinterest teweeg van 10% per jaar.
2. Bij beëindiging door de klant van een bestelling van materialen die op maat zijn gemaakt of geleverd, heeft de aannemer recht op een vergoeding gelijk aan 100% van de overeengekomen prijs.
3. Bij beëindiging van de overeenkomst door de aannemer, zonder rechtsgeldige reden en nadat de aannemer, na ingebrekestelling om de uitvoering van de overeenkomst aan te vatten, hierop niet binnen redelijke termijn ingaat, is de aannemer alsdan een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan de klant.

Art. 7 – Uitvoering

1. De uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend voor de aannemer.
2. De opgegeven uitvoeringstermijn neemt een aanvang na ontvangst door de aannemer van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht en na betaling van het eerste voorschot. Zowel bij aanvang als tijdens de duur van de werken dient de werf zich in een zodanige toestand te bevinden dat de uitvoering van de werken ononderbroken en efficiënt kan geschieden.
3. Een vertraging in de beoogde uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens de aannemer. Indien er een vertragingsvergoeding zou zijn overeengekomen dan kan deze slechts worden toegepast indien de vertraging niet te wijten is aan de klant, de leverancier, slecht weer, staking of andere omstandigheden.
4. De aannemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen ten belope van het bedrag van de aannemingssom, wanneer het vertrouwen van de aannemer in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.

Art. 8 – Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de leverings- en vervoerskosten voor rekening van de klant.
2. Indien er wordt overeengekomen dat de klant zelf de materialen komt afhalen dan dient dit te gebeuren voor de vooropgestelde datum, bij gebreke waaraan de kosten voor opslag van de materialen bij de aannemer wordt aangerekend aan € 2,50/m2 per week. De stockage is op risico van de klant. Indien de goederen 15 dagen na de vooropgestelde datum nog niet werden afgehaald, behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 9 – Aansprakelijkheid

1. Klachten betreffende de niet-conformiteit of betreffende de uitgevoerde werken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de uitvoering van de werken, in geval van zichtbare gebreken, en klachten betreffende de uitgevoerde werken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking ervan, in geval van verborgen gebreken, bij aangetekende brief met gedetailleerde opgave van de gebreken te worden medegedeeld aan de aannemer, bij gebreke waaraan elke klacht als onontvankelijk wordt beschouwd.
2. Een eventuele rechtsvordering op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek en in ieder geval binnen het jaar na de datum van uitvoering van de werken.
3. In geval van gegronde klachten beperkt de aansprakelijkheid van de aannemer zich tot de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de vastgestelde gebreken. Eventuele andere schade, hierin begrepen ook indirecte schade, komt niet in aanmerking voor vergoeding door de aannemer.
4. De door de aannemer opgenomen verbintenissen zijn inspanningsverbintenissen.

Art. 10 – Betalingsvoorwaarden

1. De facturen van de aannemer zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Voorschotfacturen zijn onmiddellijk betaalbaar. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de aannemer behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan 10% per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00.
2. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van de aannemer.
3. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Verwijlinteresten aan 10% per jaar zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden. Forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag.
4. Indien schriftelijke, bijzondere voorwaarden aan de klant toelaten de openstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant, indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige openstaande bedrag opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en de conventionele schadevergoeding. Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening, in geval van faillissement en in geval van betrokkenheid in elk andere insolvabiliteitsprocedure.
5. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.
6. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft de aannemer het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
7. De klant kan geen bedrag inhouden ten titel van borgsom.

Art. 11 – Eigendom en overdracht van het risico

1. Eigendomsoverdracht gebeurt bij de integrale betaling van de geleverde materialen en diensten.
2. De overdracht van het risico vindt plaats bij de levering van de materialen op de werf of bij de verwerking ervan.

Art. 12 – Aanvaarding van de werken

1. De ingebruikname van de uitgevoerde werken geldt als definitieve goedkeuring en aanvaarding door de klant. De aannemer is vanaf dan niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken in de uitgevoerde werken.
2. De termijn van de tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de aanvaarding / oplevering van de werken door de klant.

Art. 13 – Overmacht

1. De aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar de aannemer redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, en dergelijke meer.
2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de aannemer opgeschort. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren teneinde de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk voort te zetten of aan te vatten. Ingeval de periode van noodsituatie of overmacht langer dan 2 maanden duurt, heeft elk van de partijen de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist. De klant is alsdan wel gehouden tot vergoeding van de tot dat tijdstip geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Alle overeenkomsten tussen de aannemer en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Elke betwisting tussen partijen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de maatschappelijke zetel van de aannemer ressorteert.

Art. 15 – GDPR-clausule

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door D&I Dak & Isolatie bvba verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan D&I. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop D&I persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.dakenisolatie.be in ons algemeen beleid hieromtrent.

Art. 16 – Publicatie beeldmateriaal

De klant verleent toestemming aan de aannemer om beeldmateriaal van de door de aannemer uitgevoerde werken te maken en te gebruiken voor promotionele doeleinden en publicatie binnen het professionele kader van de aannemer op zijn website, sociale media alsook toekomstige marketing projecten.

Gelezen en goedgekeurd
Koen Claes

Scroll naar boven